Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 1/2009

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 26 czerwca (piątek) 2009 r.  na godzinę 17.00. (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin wyznaczony zostaje na ten sam dzień na godzinę 18.00).
Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów MBA w Szczecinie przy ul. Garncarskiej 5.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Zgromadzenia.
2.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ostatnią kadencję 2005-2008 r.
5.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za ostatnią kadencję 2005-2008 r.
6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2008.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia MBA za ostatnia kadencję 2005-2008 r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MBA za ostatnia kadencję 2005-2008 r.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
11.   Sprawy różne, dyskusja.
12.   Zamknięcie Zgromadzenia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu wszystkich CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA