Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Koleżanki i Koledzy

Działając na podstawie Paragrafu 13 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SA MBA, które odbędzie się 2 lipca 2018r., o godzinie 19:00 w Szczecinie, w siedzibie Business Club Szczecin przy pl. Batorego 4 w Szczecinie (Czerwony Ratusz – wejście od ulicy Nowej).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie ZWZ SA MBA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ SA MBA.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Złożenie ZWZ opinii Komisji Rewizyjnej na temat oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku oraz oceny Sprawozdania Finansowego za 2017 rok obrotowy.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 rok obrotowy.
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 9. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Odwołanie członków Zarządu.
 11. Powołanie członków Zarządu.
 12. Wybór Prezesa Zarządu.
 13. Uchwalenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie ZWZ SA MBA.

Zwracamy się z prośbą o przybycie Członków Stowarzyszenia na Zgromadzenie, a w razie braku możliwości uczestniczenia w obradach osobiście możliwe jest wystawienie Pełnomocnictwa innej osobie, którego wzór załączamy.

Po zakończeniu Zgromadzenia chętnym proponujemy kontynuowanie spotkania w Rocker Clubie przy ul. Partyzantów 2.

Do zobaczenia.
Zarząd SA MBA

Pełnomocnictwo_SAMBA_ZWZ_2018