Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Koleżanki i Koledzy

Działając na podstawie Paragrafu 13 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SA MBA, które odbędzie się 23 czerwca 2017r., o godzinie 18:30 w Szczecinie, pl. Batorego 4 (Czerwony Ratusz – siedziba „Business Club Szczecin).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ SA MBA.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ SA MBA.
4. Wybór Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Złożenie ZWZ opinii Komisji Rewizyjnej na temat oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku oraz oceny Sprawozdania Finansowego za 2016 rok obrotowy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2016 rok obrotowy.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Powołanie członków Zarządu.
12. Wybór Prezesa Zarządu.
13. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
15. Uchwalenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie ZWZ SA MBA.

Zwracamy się z prośbą o przybycie na Zgromadzenie, a w razie braku możliwości uczestniczenia w obradach osobiście możliwe jest wystawienie Pełnomocnictwa innej osobie, którego wzór załączamy.

Po zakończeniu Zgromadzenia chętnym proponujemy kontynuowanie spotkania w Rocker Clubie przy ul. Partyzantów 2.

Do zobaczenia.
Zarząd SA MBA