Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2014

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 03 grudnia 2014 roku o godz. 18:00 w Studium MBA, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.
5.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2013 rok.
6.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2013.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia MBA za 2013 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MBA za 2013 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
10.    Sprawy różne, dyskusja.
11.    Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd SAMBA