Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2015

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration, które odbędzie się dnia 08 września 2015 roku (wtorek), o godz. 18:00 w Szczecinie przy pl. Batorego 4 (siedziba Business Club Szczecin).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie ZWZ SA MBA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ SA MBA.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Złożenie ZWZ opinii Komisji Rewizyjnej na temat oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz oceny Sprawozdania Finansowego za 2014 rok obrotowy.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2014 rok obrotowy.
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 9. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Odwołanie członków Zarządu.
 11. Powołanie członków Zarządu.
 12. Wybór Prezesa Zarządu.
 13. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 16. Uchwalenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia.
 17. Podjęcie uchwały o utracie mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SA MBA z dnia 7 listopada 2013 roku, w sprawie określenia wysokości i trybu poboru składek członkowskich.
 18. Podjęcie uchwały o utracie mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SA MBA z dnia 7 listopada 2013 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie ZWZ SA MBA.