Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2004

10.10.2004 spotkaliśmy się na WZC. Oto ogłoszenie:
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 05 listopada 2004r

na godz.1800 (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin na godz. 1900). Zebranie odbędzie

się przy ul. Jedności Narodowej 11, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2003.
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
  • Sprawy różne (zaproszeni goście), dyskusja.
  • Zamknięcie Zgromadzenia.