Relacja z Walnego Zgromadzenia

Koleżanki i Koledzy

23 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie SA MBA w siedzibie Business Club Szczecin. Dziękujemy wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za przybycie. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok, uchwalono roczny plan działalności Stowarzyszenia oraz udzielono członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z upływem dwuletniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostały wybory do władz SA MBA. Do składu Zarządu wybrano: Sławomira Jasińskiego, Marcina Wojciechowskiego, Magdalenę Kisielewską, Alicję Węgrzyn, Małgorzatę Matyjaszczyk, Sylwię Redzimską-Sobczyk, Magdalenę Małyskę.

Zgodnie z regulacją Statutu SA MBA w kompetencji Zgromadzenia jest wybór Prezesa Zarządu. Na dwuletnią kadencję wybrano Prezesa Zarządu SA MBA, Marcina Wojciechowskiego. Głosowanie na Prezesa Zarządu poprzedzone było oświadczeniem Sławomira Jasińskiego o zamiarze niekandydowania na tę funkcję w Zarządzie (po zgłoszeniu Jego kandydatury) i o zarekomendowaniu Marcina Wojciechowskiego na Prezesa.

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: Bartosza Niegrebeckiego, Mieczysława Mozgiela, Andrzeja Sorokę i Rafał Krajewskiego.

Zebrani, w ostatnim punkcie porządku obrad, składali Sławkowi Jasińskiemu podziękowania za Jego ogromny wkład pracy podczas wieloletniego kierowania organizacją, z wyrazami nadziei, iż dalsza praca Sławka w Zarządzie będzie bardzo cennym wsparciem dla budowania strategii i rozwoju SA MBA.

Szczególnie interesująca dla wybranego Zarządu była dyskusja o: kierunkach rozwoju SA MBA, instrumentach zachęt do przystąpienia do Stowarzyszenia nowych członków, sprofilowaniu działalności, uaktywnieniu członków SA MBA do działania na rzecz organizacji, poszukiwaniach źródeł finansowania, budowaniu PR SA MBA.

Po formalnym zamknięciu obrad niektórzy z nas udali się do Rocker Club, gdzie mieliśmy zarezerwowane miejsca w lożach i w bardzo miłej atmosferze spędziliśmy wieczór.

ZARZĄD SA MBA